• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
 • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
 • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - මහනුවර
 • පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව - පල්ලැකැලේ
 • ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය -මහනුවර දිස්ත්‍රික් ‌ලේකම් කාර්යාලය
 • පන්විල ප්‍රාදේශිය සභාව
 • මධ්‍යම පළාත් ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
 • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
 • වත්තේගම කලාප කාර්යාලය - වත්තේගම 
 • පන්විල පොලිස් ස්ථානය
 • මධ්‍යම පළාත් සභාව - පල්ලැකැලේ

News & Events

28
Aug2017
ප්‍රාදේශිය කලා මංගල්‍යය රුවන් කෙත 2018

ප්‍රාදේශිය කලා මංගල්‍යය රුවන් කෙත 2018

ප්‍රදේශිය කලා මංගල්‍යය  රුවන් කෙත 2018 2018/10/15...

Scroll To Top